Privacy verklaring

Medio mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. In deze privacy verklaring wil ik informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven.
 • Ik zal jou toestemming vragen als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is.
 • Ik zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Via deze privacyverklaring ben je op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring vragen hebt of contact met mij wenst op te nemen dan kan dat via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en klanten
Persoonsgegevens van deelnemers of klanten worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de activiteit en contact opnemen en onderhouden over de activiteit.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraag ik volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de activiteit en jouw deelname daaraan en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 Geheimhouding

Ik geef in beginsel geen persoonsgegevens door aan andere partijen, ook niet voor commerciële doeleinden. Ik kan alleen persoonsgegevens delen met derden indien je mij hier schriftelijk of per e-mail toestemming voor geeft. Daarnaast maak ik gebruik van een website.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Beveiliging
Ik heb passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 • Alle personen die namens mij van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een wachtwoord op al mijn systemen;

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op. Daarnaast verwijs ik je voor meer informatie over dit onderwerp naar de website van de autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens
Anneke Duit

Ds. Sicco Tjadenstraat C 120

9663 RE Nieuwe Pekela

info@annekeduit.nl

Telefoonnummer: 0615105090

alles over mijn activiteiten